Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.domeinencentrale.nl.

 1. Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Domeinencentrale, gevestigd aan de Jol 1005, 8243 EC te Lelystad, geregistreerd bij KvK Almere onder dossiernummer 39087984

Bezoeker Ieder natuurlijk persoon die de website Domeinencentrale bezoekt, te bereiken via https://www.Domeinencentrale.nl, alsmede alle andere websites van Domeinencentrale, bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Gebruiker Iedere Bezoeker die zich middels het registratieformulier of aanmelden via Facebook heeft aangemeld als Aanbieder of Bieder en deze geldende algemene voorwaarden tijdens dit registratieproces heeft geaccepteerd.

Aanbieder De gebruiker die zijn of haar domeinnaam ter verkoop aanbied via Domeinencentrale.

Bieder Een gebruiker die een bod heeft uitgebracht op een domeinnaam aangeboden via Domeinencentrale.

Domeinnaam Een internet-adres met een bijbehorende top-level-domein-extensie.

Bod Een uitgebracht bod met de intentie een domeinnaam over te kopen van een Aanbieder.

Directe verkoop De mogelijkheid tot het direct overkopen van een Domeinnaam van een Aanbieder.

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Domeinencentrale.

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Domeinencentrale drijft een onderneming met als doel in de volgende marktbehoefte te voorzien:

 1. De totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder, Bieder of Koper van een Domeinnaam.
 2. De belangen van alle bovengenoemde partijen optimaal te behartigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Domeinencentrale in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het platform.

 1. Verplichtingen Domeinencentrale
 • In de uitvoering van haar dienstverlening is Domeinencentrale gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Domeinencentrale vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en Domeinencentrale te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 • Domeinencentrale spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt.
 • Domeinencentrale spant zich in voor een continue en correcte werking van de website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Domeinencentrale trachten deze beperkingen op tijdstippen te faciliteren dat Bezoekers hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 • Domeinencentrale zal zich inspannen misbruik van de Website te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat Domeinencentrale eenzijdig Gebruikers mag weren en onderzoek mag doen naar Gebruikers om overlast tot een minimum te beperken.
 • Als Domeinencentrale misbruik van de Website constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij Domeinencentrale bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.
 1. Verplichtingen Gebruikers
 • De Gebruiker die via de Website een overeenkomst met Domeinencentrale sluit door gebruik te maken van de Website, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren op correctheid. Zolang de Gebruiker gebruikmaakt van de Website, is het de plicht van de gebruiker zijn of haar persoons-, contact- en adresgegevens onverwijld aan Domeinencentrale door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan Domeinencentrale de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.
 • Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en indien deze objectiviteit niet vast te stellen is, op basis van klachten van meerdere gebruikers te kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  • Als Gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen de Website oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • Ieder gebruik van de Website waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina’s, het plaatsen of reageren op Domeinnamen, Websites, Apps, Bedrijven of Bureaus of opzettelijk abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  • Het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor de Website bedoeld is (bijvoorbeeld van de opbouw van een concurrerende Website dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als de Website).
  • Het verspreiden van geplaatste Domeinnamen, Websites, Apps, Bureaus en Bedrijven buiten de Website of op concurrerende platforms zoals bedoeld in bovenstaand lid, tenzij de Gebruiker zelf de Aanbieder van de Domeinnaam is.
  • Om de continuïteit van de Website op lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien Domeinencentrale constateert dat een Gebruiker misbruik pleegt, dan is Gebruiker verplicht onverwijld dit misbruik te doen beëindigen.

 

 1. Facturatie en betaling

Gebruiker ontvangt van iedere aankoop een digitale factuur welke per e-mail aan het door hem of haar opgegeven e-mailadres word toegezonden. Facturen kunnen enkel tegen hoge uitzondering nogmaals worden opgevraagd. Het opvragen van een kopie- factuur geschied in schriftelijk overleg met Domeinencentrale (judith@Domeinencentrale.nl)

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat na aanschaf van een extra opvallende domeinnaam, alsmede de aankoop van een Domeinnaam is geen restitutie mogelijk.

Indien een Gebruiker geen naleving geeft aan de in artikel 4 genoemde leden, dan wel op misbruik maakt van de Website in de ruimste zin van het woord, behoud Domeinencentrale het recht toegang tot de Website te ontzetten en is er geen restitutie van abonnementsgelden alsmede gelden voor de aankoop van extra opvallende domeinnamen mogelijk.

 1. Overmacht
 • In geval van overmacht aan haar zijde is Domeinencentrale niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Domeinencentrale onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Domeinencentrale gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming, het zijn een der partijen die geen nakoming geeft aan een betaalverzoek van Domeinencentrale, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Domeinencentrale feitelijk geen (beslissende) controle op kan uitoefen.
 • Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Domeinencentrale daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 1. Aansprakelijkheid
 • Hoewel Domeinencentrale zich inspant de Diensten stands naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Domeinencentrale of haar leidinggevende ondergeschikten, is Domeinencentrale niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
 • Domeinencentrale is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.
 • Domeinencentrale kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Domeinencentrale.
 • Domeinencentrale is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
 • Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Domeinencentrale jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt).
 • Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen een jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
 • De Gebruiker vrijwaart Domeinencentrale tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
 1. Overige bepalingen
 • Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Domeinencentrale en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichtingen aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Domeinencentrale.
 • Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Domeinencentrale kan van tijd tot tijd haar voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar Gebruiker, tenzij vereist door de wet. De Wijzigingen in de voorwaarden zijn van kracht op het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd.
 • Alle content op de Website en samenstelling van content van de Website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio, digitale downloads en software zijn eigendom van Domeinencentrale en zijn beschermd met copyright.
 • Op de overeenkomst tussen Domeinencentrale en Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

2005-2018